قبرهای باز شده _ عکس

قبرهای پادشاهی، قبرهای اتاقی، قبور صخره ایی ، قشنگ ترین مقبره های باز شده. توجه: این عکس ها بلافاصله پس از باز شدن قبرها گرفته شده است.

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/5cb1e_mezar7.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/111bf_mezar3.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/0f9dc_mezar1.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/bba0f_mezar5.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/3ca0d_mezar4.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/3ca0d_mezar6.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/2fdac_mezar8.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/74a40_mezar2.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/070bb_mezar.jpg