فلزیاب GEPARD GPR image-1335

GEPARD-GPR طلایاب image-1336داده های اندازه گیری شدۀ رادار نفوذ در زمین مستقیماً به PC تبلتGPR image-1337