تصاویری از چند نمونه ساروج

دوستان زیادی در تشخیص ساروج مشکل داشتند لذا لازم دانستم این تصاویر را از ساروجها در سایت قرار بدهم تا کمی در تشخیص ساروجها بهتر عمل نمایند

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/78854_s1.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/52d98_s2.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/52d98_s3.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/8ee5c_s4.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/d2b56_s5.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/665ea_s6.jpg

http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/8e642_s7.jpg